Programa la matematică pentru clasa a VII-a cuprinde următoarele:

1. MULŢIMEA NUMERELOR REALE

 • Rădăcina pătrată a pătratului unui număr natural; estimarea rădăcinii pătrate dintr-un număr raţional
 • Scoaterea factorilor de sub radical; introducerea factorilor sub radical
 • Numere iraţionale, exemple; mulţimea numerelor reale; incluziunile ℕ⊂ℤ⊂ℚ⊂ ℝ; modulul unui număr real (definiţie, proprietăţi); compararea şi ordonarea numerelor reale; reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproximări
 • Operaţii cu numere reale (adunare, scădere, înmulţire, împărţire, puteri cu exponent număr întreg); raţionalizarea numitorului de forma a√b
 • Media aritmetică ponderată a n numere reale, n ≥ 2 ; media geometrică a două numere reale pozitive
 • Ecuaţia de forma x^2=a, unde a∈ℝ

2. ECUAŢII ŞI SISTEME DE ECUAŢII LINIARE

 • Transformarea unei egalități într-o egalitate echivalentă; identităţi
 • Ecuaţii de forma ax+b=0 , unde a b, ∈ℝ ; mulţimea soluţiilor unei ecuaţii; ecuaţii echivalente
 • Sisteme de două ecuaţii liniare cu două necunoscute; rezolvare prin metoda substituţiei şi/sau prin metoda reducerii
 • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor sau a sistemelor de ecuaţii liniare

3. ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR

 • Produsul cartezian a două mulţimi nevide; sistem de axe ortogonale în plan; reprezentarea într-un sistem de axe ortogonale a unor perechi de numere reale; reprezentarea punctelor într-un sistem de axe ortogonale; distanţa dintre două puncte din plan
 • Reprezentarea şi interpretarea unor dependenţe funcţionale prin tabele, diagrame şi grafice; poligonul frecvenţelor

4. PATRULATERUL

 • Patrulaterul convex; suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex
 • Paralelogramul: proprietăţi; aplicaţii în geometria triunghiului: linie mijlocie în triunghi, centrul de greutate al unui triunghi
 • Paralelograme particulare: dreptunghi, romb, pătrat; proprietăţi
 • Trapezul, clasificare, proprietăţi; linia mijlocie în trapez; trapezul isoscel, proprietăţi
 • Perimetre și arii: paralelogram, paralelograme particulare, triunghi, trapez

5. CERCUL

 • Unghi înscris în cerc; coarde şi arce în cerc, proprietăţi: la arce congruente corespund coarde congruente şi reciproc, diametrul perpendicular pe o coardă, arce cuprinse între coarde paralele, coarde egal depărtate de centru; tangente dintr-un punct exterior la un cerc
 • Poligoane regulate înscrise într-un cerc (construcție, măsuri de unghiuri)
 • Lungimea cercului şi aria discului

6. ASEMĂNAREA TRIUNGHIURILOR

 • Segmente proporţionale; teorema paralelelor echidistante (fără demonstraţie)
 • Teorema lui Thales (fără demonstraţie); reciproca teoremei lui Thales; împărţirea unui segment în părţi proporţionale cu numere (segmente) date
 • Triunghiuri asemenea; criterii de asemănare a triunghiurilor; teorema fundamentală a asemănării, aplicații: raportul ariilor a două triunghiuri asemenea, aproximarea în situații practice a distanţelor folosind asemănarea

7. RELAŢII METRICE ÎN TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC

 • Proiecţii ortogonale pe o dreaptă; teorema înălţimii; teorema catetei
 • Teorema lui Pitagora; reciproca teoremei lui Pitagora
 • Noţiuni de trigonometrie în triunghiul dreptunghic: sinusul, cosinusul, tangenta şi cotangenta unui unghi ascuţit
 • Rezolvarea triunghiului dreptunghic; aplicaţii: calculul elementelor (latură, apotemă, arie, perimetru) în triunghiul echilateral, în pătrat și în hexagonul regulat; aproximarea în situații practice a distanţelor folosind relaţii metrice

ALTE CLASE DISPONIBILE

Numere naturale. Ordinea efectuării operațiilor. Factor comun. Puteri. Pătrate perfecte.    Divizibilitatea numerelor naturale. Metode aritmetice de rezolvare a problemelor. Fracții ordinare. Fracții zecimale. Elemente de geometrie.  Unități de măsură.

Numere naturale. Ordinea efectuării operațiilor. Factor comun. Puteri. Pătrate perfecte.    Divizibilitatea numerelor naturale. Metode aritmetice de rezolvare a problemelor. Fracții ordinare. Fracții zecimale. Elemente de geometrie.  Unități de măsură.

Mulțimi. Divizibilitatea nr. naturale. Rapoarte. Procente. Proporții. Numere întregi și raționale. Paralelism. Perpendicularitate. Unghiuri. Triunghiul. Linii importante în triunghi. Congruența triunghiurilor. Triunghi isoscel, echilateral, dreptunghic.

Calcul algebric. Funcții. Inecuații. Intervale. Ecuația de gradul II. Prisma. Distanțe. Unghiuri. Piramida. Distanțe. Unghiuri. Poliedre. Arii. Volume. Corpuri rotunde. Arii. Volume. Recapitulare clasele V-VII pentru examenul de evaluare națională.