Programa la matematică pentru clasa a V-a cuprinde următoarele:

1. NUMERE NATURALE:

 • Operaţii cu numere naturale
 • Scrierea şi citirea numerelor naturale; reprezentarea pe axa numerelor; compararea şi ordonarea numerelor naturale; aproximări, estimări
 • Adunarea numerelor naturale, proprietăţi; scăderea numerelor naturale
 • Înmulţirea numerelor naturale, proprietăţi; factor comun
 • Împărţirea cu rest zero a numerelor naturale; împărţirea cu rest a numerelor naturale
 • Puterea cu exponent natural a unui număr natural; pătratul unui număr natural; reguli de calcul cu puteri; compararea puterilor; scrierea în baza 10; scrierea în baza 2 (fără operații)
 • Ordinea efectuării operaţiilor; utilizarea parantezelor: rotunde, pătrate şi acolade
 • Metode aritmetice de rezolvare a problemelor: metoda reducerii la unitate, metoda comparaţiei, metoda figurativă, metoda mersului invers, metoda falsei ipoteze Divizibilitatea numerelor naturale
 • Divizor; multiplu; divizori comuni; multipli comuni
 • Criterii de divizibilitate cu: 2, 5, 10 la puterea n , 3 și 9; numere prime; numere compuse

2. FRACŢII ORDINARE. FRACŢII ZECIMALE

Fracţii ordinare

 • Fracţii ordinare; fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare; procente; fracţii echivalente (prin reprezentări)
 • Compararea fracţiilor cu acelaşi numitor/numărător; reprezentarea pe axa numerelor a unei fracţii ordinare
 • Introducerea şi scoaterea întregilor dintr-o fracţie
 • Cel mai mare divizor comun a două numere naturale (fără algoritm); amplificarea şi simplificarea fracţiilor; fracţii ireductibile
 • Cel mai mic multiplu comun a două numere naturale (fără algoritm); aducerea fracţiilor la un numitor comun
 • Adunarea şi scăderea fracţiilor
 • Înmulţirea fracţiilor, puteri; împărţirea fracţiilor
 • Fracţii/procente dintr-un număr natural sau dintr-o fracţie ordinară

Fracţii zecimale

 • Fracţii zecimale; scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10 sub formă de fracţii zecimale; transformarea unei fracţii zecimale cu un număr finit de zecimale nenule în fracţie ordinară
 • Aproximări; compararea, ordonarea şi reprezentarea pe axa numerelor a unor fracțiizecimale cu un număr finit de zecimale nenule
 • Adunarea şi scăderea fracţiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule
 • Înmulţirea fracţiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule
 • Împărţirea a două numere naturale cu rezultat fracţie zecimală; aplicație: media aritmetică a două sau mai multor numere naturale; transformarea unei fracţii ordinare într-o fracţie zecimală; periodicitate
 • Împărţirea unei fracţii zecimale cu un număr finit de zecimale nenule la un număr natural nenul; împărţirea a două fracţii zecimale cu un număr finit de zecimale nenule
 • Transformarea unei fracţii zecimale periodice în fracţie ordinară
 • Număr raţional pozitiv; ordinea efectuării operaţiilor cu numere raţionale pozitive
 • Metode aritmetice pentru rezolvarea problemelor cu fracții în care intervin și unități de măsură pentru lungime, arie, volum, capacitate, masă, timp și unități monetare
 • Probleme de organizare a datelor; frecvenţă; date statistice organizate în tabele, grafice cu bare şi/sau cu linii; media unui set de date statistice 

3. ELEMENTE DE GEOMETRIE ŞI UNITĂŢI DE MĂSURĂ

 • Punct, dreaptă, plan, semiplan, semidreaptă, segment (descriere, reprezentare, notaţii)
 • Poziţiile relative ale unui punct faţă de o dreaptă; puncte coliniare; „prin două puncte distincte trece o dreaptă şi numai una”; poziţiile relative a două drepte: drepte concurente, drepte paralele
 • Distanţa dintre două puncte; lungimea unui segment; segmente congruente (construcție); mijlocul unui segment; simetricul unui punct faţă de un punct
 • Unghi: definiţie, notaţii, elemente; interiorul unui unghi, exteriorul unui unghi
 • Măsura unui unghi, unghiuri congruente (măsurarea și construcția cu raportorul); clasificări de unghiuri: unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz; unghi nul, unghi alungit
 • Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale
 • Figuri congruente (prin suprapunere); axa de simetrie (prin suprapunere)
 • Unităţi de măsură pentru lungime, aplicație: perimetre; unităţi de măsură pentru arie, aplicații: aria pătratului/dreptunghiului; unităţi de măsură pentru volum, aplicații: volumul cubului şi al paralelipipedului dreptunghic; transformări ale unităților de măsură

ALTE CLASE DISPONIBILE

Numere naturale. Ordinea efectuării operațiilor. Factor comun. Puteri. Pătrate perfecte.    Divizibilitatea numerelor naturale. Metode aritmetice de rezolvare a problemelor. Fracții ordinare. Fracții zecimale. Elemente de geometrie.  Unități de măsură.

Mulțimi. Divizibilitatea nr. naturale. Rapoarte. Procente. Proporții. Numere întregi și raționale. Paralelism. Perpendicularitate. Unghiuri. Triunghiul. Linii importante în triunghi. Congruența triunghiurilor. Triunghi isoscel, echilateral, dreptunghic.

Numere reale. Radicali. Elemente de organizare a datelor. Ecuații și sisteme de ecuații.              Patrulatere. Asemănarea triunghiurilor. Relații metrice în triunghiul dreptunghic. Noțiuni de trigonometrie. Arii. Cercul. Poligoane regulate.

Calcul algebric. Funcții. Inecuații. Intervale. Ecuația de gradul II. Prisma. Distanțe. Unghiuri. Piramida. Distanțe. Unghiuri. Poliedre. Arii. Volume. Corpuri rotunde. Arii. Volume. Recapitulare clasele V-VII pentru examenul de evaluare națională.